Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest dla dzieci z niepełnosprawnościami. Zawiera zalecenia dotyczące wsparcia, które szkoła ma obowiązek zapewnić uczniowi.

Podwójne orzecznictwo o niepełnosprawności

Aby dziecko zostało uznane za niepełnosprawne w szkole/ przedszkolu, musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną. Jest to inny dokument niż orzeczenie o niepełnosprawności. O takiej organizacji diagnozowania piszemy też w artykule na temat orzekania o niepełnosprawności.

Dla kogo pomocne jest orzeczenie

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie oznacza, że dziecko skierowane będzie do szkoły specjalnej. Dokument zawiera zalecenia formy kształcenia tzn. szkoła integracyjna, szkoła ogólnodostępna, szkoła specjalna, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, szkoła zorganizowana przy młodzieżowym ośrodku socjoterapii lub specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Ostateczne prawo wyboru szkoły mają zawsze rodzice. Najważniejszą dla nas, z praktycznego punktu widzenia, częścią dokumentu są zalecenia: formy terapii, usprawniania, pomocy oraz warunki realizacji potrzeb edukacyjnych. Zalecenia są wiążące dla szkoły i zawierają wskazówki, jak zorganizować edukację dla dziecka np. zapewnienie terapii pedagogicznej, logopedycznej lub potrzeba obecności asystenta w klasie.

Poradnia wydaje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Poradnia wydaje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na wniosek prawnych opiekunów dziecka. Należy udać się do Poradni właściwej ze względu na adres szkoły lub jeśli dziecko nie chodzi jeszcze do przedszkola/szkoły – do Poradni właściwej ze względu na adres zamieszkania. Kuratorium wyznacza Poradnie zajmujące się wydawaniem orzeczeń dla dzieci z niektórymi zaburzeniami rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W niektórych rejonach trzeba udać się do konkretnej, wyznaczonej przez kuratorium Poradni, która zajmuje się wsparciem osób z autyzmem.

Potrzebne dokumenty

Dokumenty potrzebne do uzyskania orzeczenia:

  • zaświadczenie od lekarza specjalisty potwierdzające niepełnosprawność/zaburzenie,
  • opinie o funkcjonowaniu dziecka od nauczycieli z przedszkola/szkoły jeśli dziecko już się uczy,
  • opinie logopedy lub innych specjalistów regularnie pracujących z dzieckiem (nie obowiązkowo),
  • wypełniony wniosek.

Opinie od specjalistów zawierające dodatkowe informacje są korzystne, ponieważ są wskazówkami dla komisji i dzięki nim zapisy w orzeczeniu mogą być jak najbardziej dostosowane do potrzeb dziecka. Mogą być również podstawą do odwołania np. kiedy zależy nam, żeby dziecko miało w szkole asystenta (tzw. terapeutę cienia) i sugeruje to również pedagog szkolny w pisemnej opinii a komisja nie uwzględniła tego zapisu w orzeczeniu – mamy podstawę do odwołania.

Szczegółowe informacje na temat dokumentów oraz wzory formularzy powinny być dostępne na stronie lokalnej poradni.

Wizyta w Poradni

Podczas wizyty w Poradni pedagog i psycholog zapoznają się z dokumentami, przeprowadzają rozmowę z rodzicami (tzw. wywiad czyli rozmowę na temat rozwoju i potrzeb dziecka według z góry ustalonych pytań), obserwują oraz badają dziecko. Czasem dziecko nie chce wykonywać poleceń pracowników poradni, jest nieśmiałe, nie ma motywacji lub odwrotnie – zaskakuje rodziców, którzy nie spodziewali się, że dziecko dane zadanie wykona. Okoliczności te muszą być uwzględnione, badanie jest nietypową sytuacją dla dziecka, które zwykle nie pokazuje wtedy 100% prawdziwych umiejętności.

Orzeczenie wydaje zespół orzekający. Poradnia powiadamia rodzica o terminie spotkania zespołu orzekającego i rodzic ma prawo być obecny, co jest bardzo korzystne ponieważ daje możliwość przedstawienie własnych oczekiwań co do formy edukacji dziecka, potrzebnych form usprawniania i innych uwag odnośnie treści orzeczenia. Jeżeli nie zgadzamy się z zaleceniami orzeczenia lub uważamy, że brakuje w nim ważnych informacji – odwołanie składa się w tej samej Poradni (która następnie przekazuje je kuratorowi).

Co zawiera orzeczenie

Orzeczenie zawiera diagnozę, zalecaną formę edukacji (np. szkoła specjalna, szkoła integracyjna), zalecenia dotyczące form rehabilitacji, terapii, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sposoby realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Orzeczenie wydawane jest na rok, lub na czas nauki w danej szkole, albo na etap edukacyjny tj. kształcenie przedszkolne łącznie z zerówką, kształcenie zintegrowane 1-3, szkoła podstawowa 4-6, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.

Podobne artykuły